Jak otrzymać pozwolenie na pracę w Polsce, gdy jesteś obcokrajowcem?

Ręce na biurkiem

13 marca 2018 • Biznes i Ekonomia, Polityka i Prawo • wejść: 2752

Wiele mówi się o tym, że w naszym kraju pojawia się coraz większa ilość obcokrajowców, którzy najczęściej przyjeżdżają do Polski za pracą. Jednak żeby cudzoziemcy mogli u nas przebywać legalnie, muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie na pobyt i pracę. W jaki sposób należy się o to ubiegać? Jak wygląda procedura?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

Żeby móc legalnie przebywać i pracować w Polsce, trzeba posiadać odpowiednie zezwolenie, które będzie to umożliwiało. Ten szczególny dokument można otrzymać spełniając konkretne warunki: posiadając wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, które są niezbędnymi warunkami do przebywania na terytorium RP. Wiąże się to oczywiście z papierologią, która dla wielu osób jest dosyć uciążliwa. Takie pozwolenia wydaje wojewoda, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pracodawcy.

Jeżeli jednak pracodawca nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, albo z jakichś powodów potrzebuje wsparcia prawnego, pozwolenie na pracę pomoże otrzymać wyspecjalizowana kancelaria (lexadvena.com), wówczas wszystko zostanie wykonane za nas w sposób profesjonalny oraz zgodny z prawem. Warto też pamiętać o tym, że o pozwolenie na pracę w Polsce cudzoziemca ubiega się pracodawca!

Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę?

Zezwolenie na pracę jest wymagane w kilku przypadkach i można wyróżnić ich kilka rodzajów:

  • Zezwolenie na pracę typu A – gdy cudzoziemiec zatrudniony jest na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną u pracodawcy, który mieszka lub ma siedzibę firmy w Polsce
  • Zezwolenie na pracę typu B – gdy cudzoziemiec jest członkiem zarządu wpisanym do KRS lub spółki kapitałowej organizacji w Polsce i przebywa na terenie kraju przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Zezwolenie na pracę typu C – jest dla pracownika zagranicznej firmy, który został oddelegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni i pracuje w oddziale, zakładzie pracy lub podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym
  • Zezwolenie na pracę typu D – dotyczy cudzoziemca z firmy zagranicznej, która nie posiada powiązań ani oddziałów w naszym kraju, ale zostaje oddelegowany do Polski w celu realizacji usług eksportowych o charakterze okazjonalnym i tymczasowym
  • Zezwolenie na pracę typu E – jest to pracownik zagraniczny, który został oddelegowany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy i w celu innym niż te objęte pozostałymi zezwoleniami

Kobieta i mężczyzna w biurze

Jak wygląda procedura otrzymania zezwolenia na pracę?

Procedura dzieli się to na dwa etapy, czyli po pierwsze pracodawca powinien postarać się o otrzymanie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę. Istotną kwestią jest posiadanie przez cudzoziemca pozwolenia na pobyt, ponieważ bez tego wiele się nie zdziała. W następnym, drugim etapie, przedsiębiorca będzie posiadał możliwość otrzymania zezwolenia na pracę. Oczywiście etap pierwszy może zostać pominięty, jeżeli obcokrajowiec w chwili zatrudnienia pozwolenia na pobyt już posiada.

Pozwolenie na pracę – jakie dokumenty złożyć?

Jak zostało wspomniane, o pozwolenie na pracę ubiega się pracodawca chcący zatrudnić pracownika z zagranicy. Dokumentacja składana w urzędzie powinna być oryginalna albo potwierdzona urzędowo i ze zgodnością z oryginałem. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim (w te języku obcym należy przetłumaczyć).

Jakie dokumenty dokładnie należy złożyć? Są to: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, kopia dokumentu podróży cudzoziemca, kopia dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań koniecznych do wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku, gdy pracodawca nie składa dokumentów osobiście także konieczny jest oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienie do rozpatrzenia wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *