Zabezpieczenie inwestycji w obligacje korporacyjne – na czym polega?

22 maja 2014 • Finanse i Ekonomia • wejść: 4514

Inwestycja w papiery dłużne, a mówiąc dokładniej – w obligacje korporacyjne, pomimo tego, że jest jedną z bezpieczniejszych form lokowania kapitału niesie za sobą pewne ryzyko. Najczęściej zagrożenia związane są z ryzykiem kredytowym, płynności, zmiany stóp procentowych, walutowym oraz ryzykiem wbudowanych opcji.

Inwestycja w obligacje korporacyjne – bezpieczeństwo czy ryzyko?

Czasami może dojść do upadłości spółki i wtedy majątek idzie w pierwszej kolejności na zaspokojenie potrzeb wierzycieli, a dopiero potem obligatariuszy. Dlatego też obligacje korporacyjne można objąć zabezpieczeniem częściowym (zabezpiecza się cześć długu, np. 50%) albo pełnym (zabezpiecza się 100% wartości długu). Można oczywiście zrezygnować z obydwu form, aczkolwiek wpływa to wtedy na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego, o czym można dowiedzieć się ze strony bestcapital.pl.

Najlepsze formy zabezpieczeni

Zabezpieczenie obligacji może przyjąć różne formy, między innymi zastawu rejestrowego, gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci, cesji wierzytelności, blokady finansowej oraz oświadczenia o poddaniu się emitenta dobrowolnej egzekucji. Aby przybliżyć ten temat należałoby pokrótce opisać każdą z tych form.

Zastaw rejestrowany – na czym polega?

Zastaw rejestrowy zawierany jest pomiędzy właścicielem rzeczy lub praw a administratorem zastawu (reprezentantem obligatariusza) i polega na utworzeniu zastawu na rzeczach lub prawach na korzyść obligatariusza. Administrator zastawu ma za zadanie dopilnować warunków umowy a jego skuteczność zależy od tego na jakich rzeczach lub prawach zastaw został ustanowiony

Hipoteka, sposobem na uiszczenie roszczeń

Następną formą zabezpieczenia może być hipoteka, która pozwala na uiszczenie roszczeń obligatariusza przy pomocy nieruchomości emitenta. Czy ten sposób będzie skuteczny zależy od wartości nieruchomości, która została objęta hipoteką oraz od tego czy nie jest już ona obciążona na rzecz innych inwestorów. Przy czym należałoby pamiętać, że szacunkowa wartość nieruchomości nieraz przewyższa kwotę którą można uzyskać w przypadku szybkiej jej sprzedaży.

Gwarancja wynikająca z kondycji finansowej

Możemy mówić również o gwarancji, która zależy od poziomu kondycji finansowej gwaranta. Możliwa jest sytuacja w której w przypadku pogorszenie się sytuacji finansowej emitenta będzie także związane ze spadkiem kondycji gwaranta – dzieje się tak gdy oba podmioty należą do wspólnej grupy kapitałowej.

Podobnym sposobem jest poręczenie, z tą różnicą, że jest ustanawiane na rzecz wskazanej osoby i nie przechodzi na rzecz kolejnego nabywcy obligacji na okaziciela. Tak jak w poprzednim przypadku, skuteczność tego zabezpieczenia zależy w głównej mierze o kondycji finansowej poręczyciela.

Cesja wierzytelności

Z cesją wierzytelności mamy do czynienia wtedy gdy wierzytelność jest przenoszona na osobę trzecią. W tej sytuacji niezbędna jest osoba cedenta (dokonuje przeniesienia) oraz cesjonariusza (nabywa wierzytelność). Także i w tym przypadku egzekucji tej formy zabezpieczenia może dokonywać za obligatariusza administrator, a jej efekt zależy od tego na jakich wierzytelnościach cesja została ustanowiona.

Blokada finansowa

Blokada finansowa polega na blokadzie środków bądź instrumentów finansowych na rachunku emitenta oraz wydania pełnomocnictwa do zarządzania tymi środkami na wcześniej ustalonych warunkach.

Dobrowolna egzekucja

Na końcu należy wspomnieć o oświadczeniu o poddaniu się emitenta dobrowolnej egzekucji. Nie jest to typowa forma zabezpieczenia, raczej funkcjonuje na zasadzie ułatwianiu odzyskania od emitenta zaciągniętych długów.

W każdym przypadku rodzaj zabezpieczenia powinno się ustalać indywidualnie i wybierać takie aktywa, które w momencie egzekucji uniemożliwiłyby dalszą działalność emitenta, ponieważ zwiększy to szanse na odzyskanie kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *